Potrzebę zorganizowania poradnictwa w Polsce wysunęło samo Życie. Inicjatywę podjął b. Centralny Urząd szkolenia zawodowego (CUSZ) w Maju 1956 r. W tym samym czasie Komisja oświaty, nauki i Kultury Sejmu PRL wezwała władze Oświatowe ne zorganizowania poradnictwa zawodowego dla Młodzieży i rodziców. Komisja Sejmowa wyszła z założeniem, że znaczny odsiew uczniów w szkołach Zawodowych spowodowany był m.in. niewłaściwym wyborem zawodu. Na początku 1957 r. poradnictwo zawodowe zostało włączone ne systemu oświaty. Powstały pierwsze placówki-poradnie psychologiczno-zawodowe (Lub poradnie psychologiczno-pedagoiczne).

Po raz Pierwszy w historii oświaty w Polsce poradnictwo zawodowe zostało ujęte w przepisy prawne i uzyskało trwałą bazę materialną, gwarantującą systematyczny rozww. Pierwszy Akt prawny dotyczący poradnictwa zawodowego został wydany w 1958 r. w formie zarządzenia ministra oświaty. W 1991 Roku powstało Stowarzyszenie doradców szkolnych i Zawodowych RP (sdsiz), zrzeszające specjalistów zajmujących się tematyką poradnictwa zawodowego w diffĂŠrents instytucjach i résortach poradnictwo ma na celu udzielenie osobie zwracającej się o Taką pomoc, wsparcia w osiągnięciu optymalnego dostosowania Społecznego, zawodowego, socjalnego w oparciu o analizę sytuacji, przedstawienie różnorodnych ścieżek postępowania i przejrzenie ich korzyści i wad [2]. Poradnictwo w literaturze przedmiotu nie jest określone jednoznacznie, znalezione definicje Można podzielić na Trzy grupy: poradnictwo obejmuje szeroki zakres działań: proces udzielania Porad, kompensacyjny Informacji lub interpretacji wyników testów. Się wyróżnia: Niektórzy auteurs używają pojęć “poradnictwo” i “doradztwo” zamiennie, Jednak przyjmuje się, że są różnice pomi, ZY nimi. W poradnictwie problème “rodzi się” w świadomości klienta a w doradztwie-w świadomości doradcy. W procesie doradzania eksponuje się rolę doradcy, jego aktywność. W poradnictwie zaś-acteurs racjay partnerskie relacje, Bet ące konsekwencją dobrowolności łączyć z Porad.

Poradnictwo zawodowe-proces doradzania, w którym doradca Zawodowy pomaga Klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do Środowiska pracy, aby umożliwić Realny wybór lub zmianę zatrudnienia Albo osiągnięcie właściwego zawodowego przystosowania..